top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: „БИРЕН СКРАБЪЛ“

ОРГАНИЗАТОР


„БИРЕН СКРАБЪЛ“ се организира и провежда от Ale House, наричан за кратко
ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане
на играта на страницата във Фейсбук .
2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите
условия, като промените влизат в сила след официалното им
публикуване на 1.11.2023 г. на www.alehouse.bg
2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а
именно: в профила на Ale House, във Фейсбук да отговорят на въпроса и
харесат профила
2.4 С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с
Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република
България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 1.11.2023 г. и приключва на 11.11.2023 г („Период на Играта“)
4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява
за това на www.alehouse.bg

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице,
живеещо на територията на Република България.
5.2 В играта нямат право на участие служители на Ale House, както и
членовете на техните семейства.
5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да
изпълни условията за участие.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Ale House във
Фейсбук
6.2 Наградa: 6 бири Rocket Science в дървена поставка с отварачка

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Представител на Ale House ще се свърже с победителя на лично
съобщение във Facebook или Инстаграм или чрез имейл адрес. Молим за
съдействие, ако по някаква причина не успеем да се свържем,

потребителят да ни сигнализира на лично съобщение в съответната
мрежа.

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от
участниците в тази игра.
8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на
Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на
определяне на опит или нарушение на Общите условия.
8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност,
съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на
лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя
страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната,
съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко
време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или
форсмажорни обстоятелства.
Настоящите Правила влизат в сила от 28.09.2023 г

bottom of page